PDF Bønnefrøets deler - Anatomi til en hagebønne - delenes funksjon

 • kr 279

Delene på en plante har ulike funksjoner, de samarbeider og tjener dermed plantens helhet. Lær om bønnefrøets deler og funksjon.På lager
Del

Bønnefrøets deler

Undervisningsopplegg for småtrinn og mellomtrinn.


Materiellpakke

 • 8x navnekort
 • 8x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 8x bildekort uten navn
 • 8x kontrollkort
 • 8x definisjonskort
 • 8x definisjonskort med utelatte begrep

+  oversiktsplansje med løse navnelapper (+ kontrollkort)

+ oversiktsplansje fotografi av bønneplantens livssyklus fra spiring til ung plante

+ sporingsark med faktatekster

+ sporingskort med begrep

+ 3 fargeleggingsark

+ skriveark (bokstavhus og vanlige linjer) med fargeleggingsfigurer

+ introduserende/forklarende tekst til læreren


Materiellpakka kan gjerne kombineres med puslespillet om bønnefrøets deler og funksjon, som du finner her.


Størrelse


A4 eller A3

Velg først ønskelig papirstørrelse/format. 

Hvis du har mulighet for utskrift i A3, anbefaler jeg å velge denne størrelsen. 

Hvis du kun har A4-skriver velger du denne størrelsen. PDF-filen som du får da, er tilpasset til utskrift på A4-ark.


Størrelse på kortmateriellet

Når du får PDF-filen skriver du ut i henholdsvis A3 eller A4. Så klipper du ut kortene (og du kan laminere kortene, om ønskelig).

Kortene har denne størrelsen

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - biologi


I Montessori er biologi faget delt inn i botanikk, zoologi, menneskekroppen og mikroskopisk liv & cellebiologi. I botanikk undersøker elevene plantens deler og ser på hvilke jobber de gjør for planten, og hverandre. ´Usynlige prosesser´ blir synliggjort ved hjelp av konkretiseringer, eksperimenter, fortellinger, plansjer og metaforer.

Først rettes søkelyset mot hovedfunksjonen av en del. Deretter fordyper elevene seg i detaljer som samarbeid mellom deler, variasjon og tilpasninger til klimatiske og geografiske betingelser. Funksjonsarbeidet legger grunnlaget for klassifiseringsarbeid.


Nøkkelmateriell

Materiell om plantenes og dyrenes deler er nøkkelmateriell i faget biologi. Det gjelder også for lettleste bøker om planter og dyr.


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Fundamentale behov, delenes funksjon, variasjon og tilpasning»

 • Planter produserer sin egen mat/er selvforsørgende og de fleste driver med fotosyntese.
 • Delene på en plante har ulike funksjoner, de samarbeider og tjener dermed plantens helhet.
 • Avhengig av omgivelsene planter må tilpasse seg, kan det oppstå variasjoner innenfor delene og deres funksjon.
 • Planter reproduserer seg på ulike måter.
 • Ulike planter og dyr har egenskaper som vi kan se som hjelper dem til å trives i ulike miljøer.


Aktuelle kompetansemål
Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

 • Utforske og beskrive plantenes og dyrenes  grunnleggende behov og samtale om plantenes og dyrenes tilpasning
 • Samtale om plantenes, dyrenes og menneskenes gjensidige avhengighet
 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne, og i arbeid med materiellet, og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon

Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

 • Utforske og sammenligne ulike dyr og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut.
 • Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet


Regulær læreplan - naturfag


Kompetansemål etter 2. trinn

 • Undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer.
 • Utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper.
 • Utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre.
 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon.

Kompetansemål etter 4. trinn

 • Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar.
 • Bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn.
 • Sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag.