PDF Blomstens deler - Botanikk biologi undervisning - delenes funksjon

 • kr 329

Delene på en plante har ulike funksjoner, de samarbeider og tjener dermed plantens helhet. Lær om blomstens deler.På lager
Del

Blomstens deler

Materiellpakke

 • 11 x navnekort
 • 11 x bildekort med navn (kontrollkort)
 • 11 x bildekort uten navn
 • 11 x kontrollkort
 • 11 x definisjonskort
 • 11 x definisjonskort med utelatte begrep

+  oversiktsplansje med løse navnelapper (+ kontrollkort)

+ sporingsark med faktatekster

+ sporingskort med begrep

+ 3 fargeleggingsark

+ skriveark (bokstavhus og vanlige linjer) med fargeleggingsfigurer


Materiellpakka kan gjerne kombineres med puslespillet om blomstens deler og funksjon, som du finner her.


Størrelse


A4 eller A3

Velg først ønskelig papirstørrelse/format. 

Hvis du har mulighet for utskrift i A3, anbefaler jeg å velge denne størrelsen. 

Hvis du kun har A4-skriver velger du denne størrelsen. PDF-filen som du får da, er tilpasset til utskrift på A4-ark.


Størrelse på kortmateriellet

Når du får PDF-filen skriver du ut i henholdsvis A3 eller A4. Så klipper du ut kortene (og du kan laminere kortene, om ønskelig).

Kortene har denne størrelsen

 • Kontrollkort er 10,3 cm høye og 10 cm brede.
 • Bildekort er 7,8 cm høye og 10 cm brede.
 • Navnekort er 2,5 cm høye og 10 cm brede.
 • Sporingskort er 6,5 cm høye og 26 cm brede.


Forankring i læreplan

Materiellet er utviklet med utgangspunkt i læreplanen.


Montessori læreplan - biologi


I Montessori er biologi faget delt inn i botanikk, zoologi, menneskekroppen og mikroskopisk liv & cellebiologi. I botanikk undersøker elevene plantens deler og ser på hvilke jobber de gjør for planten, og hverandre. ´Usynlige prosesser´ blir synliggjort ved hjelp av konkretiseringer, eksperimenter, fortellinger, plansjer og metaforer.

Først rettes søkelyset mot hovedfunksjonen av en del. Deretter fordyper elevene seg i detaljer som samarbeid mellom deler, variasjon og tilpasninger til klimatiske og geografiske betingelser. Funksjonsarbeidet legger grunnlaget for klassifiseringsarbeid.


Nøkkelmateriell

Materiell om plantenes og dyrenes deler er nøkkelmateriell i faget biologi. Det gjelder også for lettleste bøker om planter og dyr.


Aktuelle nøkkeloppdagelser i kunnskaps- og utforskningsområde «Fundamentale behov, delenes funksjon, variasjon og tilpasning»

 • Planter produserer sin egen mat/er selvforsørgende og de fleste driver med fotosyntese.
 • Delene på en plante har ulike funksjoner, de samarbeider og tjener dermed plantens helhet.
 • Avhengig av omgivelsene planter må tilpasse seg, kan det oppstå variasjoner innenfor delene og deres funksjon.
 • Planter reproduserer seg på ulike måter.
 • Ulike planter og dyr har egenskaper som vi kan se som hjelper dem til å trives i ulike miljøer.


Aktuelle kompetansemål
Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

 • Utforske og beskrive plantenes og dyrenes  grunnleggende behov og samtale om plantenes og dyrenes tilpasning
 • Samtale om plantenes, dyrenes og menneskenes gjensidige avhengighet
 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne, og i arbeid med materiellet, og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon

Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet skal elevene kunne bruke sine nøkkeloppdagelser til å:

 • Utforske og sammenligne ulike dyr og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut.
 • Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet


Regulær læreplan - naturfag


Kompetansemål etter 2. trinn

 • Undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer.
 • Utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper.
 • Utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre.
 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon.

Kompetansemål etter 4. trinn

 • Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar.
 • Bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn.
 • Sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag.